Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Onze contactgegevens:

Secretaris:
M.C. Smit - Demmerik 46a - 3645 EC Vinkeveen

Telefoon: 0297 261 576
E-mail: degroenevenen@hetnet.nl

Fiscaalnummer: 8165.83.535

Ons bankrekeningnummer:
NL02 INGB 000 9102270

Ons bestuur:

Het bestuur beschikt over de nodige relevante
specifieke kennis op het gebied van biologie en
ruimtelijke ordening. Maar zonder uitzondering
zijn alle bestuursleden zeer begaan met de
natuur!

Voorzitter:
G. (Gerard) Korthals - 0297 241263

Secretaris:
M.C. (Charlotte) Smit - 0297 261576

Penningmeester:
C. (Cees) Koper - 0297 750465

Bestuurslid:
L.R. (Luuc) Mur - 0297 261765

 

Onze bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dit zijn de aandachtspunten die De Groene Venen aan de politieke partijen in De Ronde Venen meegeeft: 

 

1. Educatie 

Het milieu zal een steeds belangrijker rol gaan spelen in het leven van de komende generatie 

 • Op de scholen moet voldoende aandacht zijn voor milieu en duurzaamheid. De gemeente dient dit te stimuleren.
 • Het NME centrum is hierbij van onschatbare waarde en mag niet verloren gaan.                                                                              

2. Het groen in de bebouwde omgeving 

De Ronde Venen is een groene gemeente, ook in de woonwijken

 • Meer aandacht voor het groen in de woonwijken. *)
 • Aandacht voor de consequente uitvoering van het groenbeleidsplan  (grote bomen als het kan, kleine bomen als het moet)
 • In de nieuwbouwwijken is de invulling van het groen nu een            sluitpost, dat moet veranderen
 • Eerst een groenplan, dan stenen stapelen
 • Geldt vooral voor het Centrumplan Vinkeveen
 • Uitgaan van wat past in de omgeving. Oppassen dat het geen          VINEX aan het water wordt
 • Beeldkwaliteitsplan samen ontwikkelen met het bestemmingsplan
 • Bij vernieuwing van de beplanting uitgaan van voldoende bomen 
 • Bomen geven bescherming en verbeteren het micro-klimaat (temperatuur) en het leefmilieu (fijnstof)

        *) zie hoe het fout is gegaan in Marickenzijde. Weinig aandacht                voor groen, hier en daar een boom, auto’s pontificaal voor het huis          als statussymbool. De ontwerper moet zich schamen.

 

3. Het plassengebied 

 

 Maak het plassengebied aantrekkelijk voor de bezoeker 

 • Het behoud van de landschappelijk waarden van het plassengebied.
 • Geen recreatieve ontwikkelingen op legakkers in zone C
 • Natuurvriendelijke oevers van zowel de legakkers als ook van de zandeilanden
 • Verbeteren van landschappelijke waarden van de zandeilanden
 • Voorwaarden opstellen voor het recreatief gebruik van de legakkers (passende bebouwing en  groen),
 • Beperking van het aantal festivals op de eilanden
 • De functie van de plassen als NNN (EHS) gebied duidelijk gestalte geven
 • De enige manier om de vereiste ecologische verbinding tussen het ecoduct (A2) en de Botshol gestalte te geven is door de zandeilanden zo in te richten dat ze zowel voor derecreatie als voor de ecologie waardevol zijn.
 • Meer aandacht voor de oeverbegroeiing (paaiplaats voor vis)
 • Handhaven van de waterkwaliteit.

 

4. Het landelijk gebied

Grote delen van De ronde Venen blijven zakken, houdt hier rekening mee in het beleid

 • Vooral Vinkeveen wordt omgeven door natuurgebieden. De aantrekkingskracht voor de bezoeker moet vergroot worden
 • Marickenland zo inrichten dat recreatie en ecologische rustgebieden samen gaan. Dit kan economische meerwaarde opleveren
 • Houdt er rekening mee dat het agrarisch gebruik van een deel van de Ronde venen steeds moeilijker wordt
 • Het beheer van de bermen in het buitengebied moet beter aansluiten bij de landschappelijke waarde van het gebied
 • Bij de ontwikkeling van agrarische bedrijven moet er evenwicht zijn tussen de capaciteit van het agrarisch areaal en de capaciteit van de stallen. Koeien in de wei, geen bioindustrie
 • Landschappelijk duurzame landbouw
 • Passende besteding voor leegkomende agrarische gebouwen
 • Geen ganzenjacht in weidevogelgebieden gedurende het broedseizoen
 • De veranderingen van de N201 zullen grote effecten hebben op de natuur en de leefomgeving. Indien het doorgaat zullen belangrijke compenserende maatregelen noodzakelijk zijn
 • Ter compensatie voor het verlies aan natuur in Marickenland en de bouw van het centrumplan dienen Demmerikland en het gebied bij  ‘t Meertje ingericht te worden als natuurgebied.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

UITNODIGING NAJAARSLEZING 
OP DINSDAGAVOND 10 OKTOBER OM 20.00 UUR
IN DORPSHUIS DE BOEI, KERKLAAN 32 IN VINKEVEEN

De verborgen wereld langs en onder de waterspiegel van onze heldere sloten, beken, rivieren en plassen is adembenemend mooi. De weelderige begroeiing, de waterbeestjes en de vissen hebben allemaal hun eigen plek en hun eigen verhaal in het onderwaterlandschap.

Arthur de Bruin van Blik onder Water neemt ons met films en fotografie mee naar de bijzondere onderwaterbewoners.

U bent van harte uitgenodigd om deze boeiende lezing bij te wonen. De lezing is gratis, aanmelden hoeft niet.

Meer weten? Kijk op www.blikonderwater.nl

 

 -----------------------------------------------------------------------------

 

Excursie Waterleidingduinen op 30 september

 

Op zaterdag 30 september organiseren we een excursie door de Waterleidingduinen. In dit prachtige wandelgebied wordt 2/3 van het water van Amsterdam voorgezuiverd. Tijdens de excursie heb je grote kans om damherten tegen te komen. De excursie wordt begeleid door gids Clarence Wever.

Start: 10.00 uur bij bezoekerscentrum de Oranjekom, Eerste Leyweg 4, Vogelenzang. 
Kosten: slechts € 2,50 voor leden en € 4 voor niet-leden.

Aanmelden: stuur een email naar: degroenevenen@hetnet.nl.

Geef je snel op voor deze bijzondere excursie want er is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar! (Mocht je geen eigen vervoer hebben laat dat ook weten, wellicht is meerijden mogelijk). 

Nog geen lid? 
Je steunt De Groene Venen door lid te worden voor slechts 5 euro per jaar. Bovendien krijgt je korting op interessante lezingen en excursies zoals deze! Meld je aan via deze website!

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Bericht 22 mei 2017

 

Sponsor De Groene Venen tijdens de Rabo Fietstocht op zaterdag 10 juni. 

Rabobank Rijn en Veenstromen organiseert op 10 juni een fietstocht waaraan iedereen gratis kan deelnemen. De uitgezette routes van 12, 30 en 100 km zijn uitgestippeld in het prachtige veenweidegebied rondom onze gemeente. De Rabobank doneert voor elke uitgereden fietstocht een bedrag van resp. 10, 20 en zelfs 30 euro (bij 100 km) aan een vereniging of stichting naar uw keuze in onze gemeente.

Een prachtig initiatief! 

En wat is er mooier en gezonder dan fietsend genieten van de mooie omgeving en tegelijkertijd geld verdienen voor DGV, die zich inzet voor diezelfde natuur?! Vul dus De Groene Venen in op uw deelnameformulier en help daarmee onze natuur te behouden. 

Start: tussen 9 en 14 uur bij het Rabokantoor in Mijdrecht, met een GRATIS KOPJE KOFFIE. Van tevoren inschrijven is niet nodig. 

Ons deelname-nummer is nog niet bekend, maar laten we snel weten en is ook te vinden bij de start. 

Meer informatie over de tocht? Kijk op de website van Rabo Rijn & Vechtstromen https://events.rabobank.com/rv/RaboRVFT2017/

-------------------------------------------------------------------------

 

Bericht 21 maart 2017

Veiling legakkers Vinkeveense Plassen moet stoppen: De Groene Venen in het nieuws

 

In de televisieuitzending 'De Kwestie' van RTV Utrecht op 20 maart j.l. en de NOS uitzending van EenVandaag op 19 maart wordt duidelijk waarom De Groene Venen het niet eens is met de veiling van 44 legakkers in de Vinkeveense Plassen. 

Klik op onderstaande links om beide uitzendingen te bekijken:

http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/72785/eilandjes_vinkeveense_plassen_in_de_verkoop

 

https://www.rtvutrecht.nl/embedded/RTV1574404/ 

---------------------------------------------------------------------------------

Persbericht 10 maart 2017

Veiling legakkers Vinkeveense Plassen moet stoppen

 

De Groene Venen vindt dat de veiling van 44 legakkers op de Vinkeveense Plassen moet worden opgeschort. Deze veiling, in opdracht van het recreatieschap en de gemeente De Ronde Venen, is op 18 april 2017. DGV vindt dit een zeer slecht plan: het leidt tot verdere landschappelijke verloedering van de plassen, schade aan de natuurhistorische waarden en een gemiste kans om de oevers te verbeteren. Bovendien is al meer dan 80% van de eilandjes in particulier bezit, en het is de taak van de overheid en het recreatieschap om het resterende openbaar bezit op een goede manier te onderhouden, zodat iedereen van dit unieke gebied kan genieten! Juist de goede combinatie van recreatie en natuur geeft de Vinkeveense Plassen z’n bestaansrecht.  

 

De legakkers in de Vinkeveense Plassen hebben grote landschappelijke en natuurhistorische waarde. Het is naïef om te veronderstellen dat onderhoud en beheer bij particulieren in goede handen is. Duurzaam onderhoud is kostbaar en men moet over de nodige landschappelijke en ecologische kennis beschikken om de legakkers goed te kunnen beheren. Er zijn, mede door het gebrek aan toezicht en handhaving op de plassen, voldoende voorbeelden voorhanden van verloederde legakkers die de kwaliteit van het gebied ernstig schaden. Wij vragen ons met recht af wat er terecht komt van de kopersverplichting om de gekochte legakkers binnen drie jaar opnieuw te beschoeien. De gemeente noch het recreatieschap hebben zich eerder laten gelden als een adequaat handhavingsorgaan. Wij vrezen daarom dat het verkopen van legakkers de kwaliteiten van de plassen alleen maar verder zal doen afnemen.

 

De plassen zijn een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) dat de natuurgebieden in Nederland met elkaar verbindt. DGV heeft steeds gewezen op de noodzaak om bepaalde zones van de plassen, waaronder die nabij de Botshol, in te richten en te beheren als natuur. De Botshol is een Natura 2000-gebied met de grootste natuurbescherming en in die omgeving moet de recreatiedruk minimaal zijn. Het toestaan van vakantiehuisjes daar is onacceptabel. Dat leidt altijd tot rustverstoring. Juist in deze zone liggen 17 van de te veilen legakkers. Voor DGV is het volstrekt onaanvaardbaar dat deze legakkers aan particulieren verkocht worden.

 

De veiling doorkruist bovendien de gesprekken over de toekomst van de plassen die nu met alle belanghebbenden worden gevoerd i.v.m. het opstellen van het nieuwe Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. In die gesprekken gaat het over een juiste combinatie van natuur, recreatie, veiligheid, waterkwaliteit en cultuur en die integrale benadering is nu juist zo belangrijk voor het behoud van de vinkeveense plassen als uniek natuur- en recreatiegebied. Het verkopen van legakkers met de schimmige mededeling dat er misschien binnenkort wel meer is toegestaan dan nu legt een claim op die gesprekken.

 

De timing is ook ongelukkig omdat recent reële en betaalbare mogelijkheden bekend werden om de veiligheid en de natuurwaarden (visstand en onderwaterflora) van de VVP te versterken door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Voor de te verkochte legakkers is zo’n kwaliteitsverbetering niet meer te realiseren.

 

DGV vindt de verkoop van legakkers onbegrijpelijk en onacceptabel. Het is duidelijk dat veel legakkers in slechte staat verkeren als gevolg van achterstallig onderhoud en onvoldoende beheer door de overheid. Maar het is te kort door de bocht om dan maar over te gaan tot het "over de schutting gooien" van haar eigendommen zonder eerst op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen.

 

einde persbericht

Over onze organisatie: 

In 1972 is de De Groene Venen, Vereniging voor Milieu- en Natuurbescherming te Vinkeveen en Waverveen opgericht.

De Groene Venen heeft tot doel het bestuderen, beschermen en zo mogelijk verbeteren van het milieu en het behoud van natuur en landschappelijk karakter in en rond Vinkeveen en Waverveen.

Om dit doel te bereiken staat De Groene Venen een scala aan middelen ter beschikking. De vereniging volgt de ontwikkelingen op de relevante terreinen op de voet. Denkt u daarbij vooral aan planvorming rond natuur (zoals Plan De Venen), ruimtelijke ordening (landschap, wonen, bedrijventerreinen), milieu en recreatie.

Om haar doelstellingen te bereiken participeert De Groene Venen in werkgroepen, commissies en projecten.

Daarnaast oefent de vereniging zoveel mogelijk invloed uit via overleg met de regionale en lokale overheid en via voorlichting aan bewoners.