Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Onze contactgegevens:

Secretaris:
M.C. Smit - Demmerik 46a - 3645 EC Vinkeveen

Telefoon: 0297 261 576
E-mail: degroenevenen@hetnet.nl

Fiscaalnummer: 8165.83.535

Ons bankrekeningnummer:
NL02 INGB 000 9102270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht natuur- en milieuvereniging De Groene Venen

10 maart 2017

contact via de secretaris: Charlotte Smit, degroenevenen@hetnet.nl, 0297 261576 of 06 13086038

 

Veiling legakkers Vinkeveense Plassen moet stoppen

 

De  natuur- en milieuvereniging De Groene Venen vindt dat de veiling van 44 legakkers op de Vinkeveense Plassen moet worden opgeschort. Deze veiling, in opdracht van het recreatieschap en de gemeente De Ronde Venen, is op 18 april 2017. DGV vindt dit een zeer slecht plan: het leidt tot verdere landschappelijke verloedering van de plassen, schade aan de natuurhistorische waarden en een gemiste kans om de oevers te verbeteren. Bovendien is al meer dan 80% van de eilandjes in particulier bezit, en het is de taak van de overheid en het recreatieschap om het resterende openbaar bezit op een goede manier te onderhouden, zodat iedereen van dit unieke gebied kan genieten! Juist de goede combinatie van recreatie en natuur geeft de Vinkeveense Plassen z’n bestaansrecht.   

 

De legakkers in de Vinkeveense Plassen hebben grote landschappelijke en natuurhistorische waarde. Het is naïef om te veronderstellen dat onderhoud en beheer bij particulieren in goede handen is. Duurzaam onderhoud is kostbaar en men moet over de nodige landschappelijke en ecologische kennis beschikken om de legakkers goed te kunnen beheren. Er zijn, mede door het gebrek aan toezicht en handhaving op de plassen, voldoende voorbeelden voorhanden van verloederde legakkers die de kwaliteit van het gebied ernstig schaden. Wij vragen ons met recht af wat er terecht komt van de kopersverplichting om de gekochte legakkers binnen drie jaar opnieuw te beschoeien. De gemeente noch het recreatieschap hebben zich eerder laten gelden als een adequaat handhavingsorgaan. Wij vrezen daarom dat het verkopen van legakkers de kwaliteiten van de plassen alleen maar verder zal doen afnemen.

 

De plassen zijn een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) dat de natuurgebieden in Nederland met elkaar verbindt. DGV heeft steeds gewezen op de noodzaak om bepaalde zones van de plassen, waaronder die nabij de Botshol, in te richten en te beheren als natuur. De Botshol is een Natura 2000-gebied met de grootste natuurbescherming en in die omgeving moet de recreatiedruk minimaal zijn. Het toestaan van vakantiehuisjes daar is onacceptabel. Dat leidt altijd tot rustverstoring. Juist in deze zone liggen 17 van de te veilen legakkers. Voor DGV is het volstrekt onaanvaardbaar dat deze legakkers aan particulieren verkocht worden.

 

De veiling doorkruist bovendien de gesprekken over de toekomst van de plassen die nu met alle belanghebbenden worden gevoerd i.v.m. het opstellen van het nieuwe Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. In die gesprekken gaat het over een juiste combinatie van natuur, recreatie, veiligheid, waterkwaliteit en cultuur en die integrale benadering is nu juist zo belangrijk voor het behoud van de vinkeveense plassen als uniek natuur- en recreatiegebied. Het verkopen van legakkers met de schimmige mededeling dat er misschien binnenkort wel meer is toegestaan dan nu legt een claim op die gesprekken.

 

De timing is ook ongelukkig omdat recent reële en betaalbare mogelijkheden bekend werden om de veiligheid en de natuurwaarden (visstand en onderwaterflora) van de VVP te versterken door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Voor de te verkochte legakkers is zo’n kwaliteitsverbetering niet meer te realiseren.

 

DGV vindt de verkoop van legakkers onbegrijpelijk en onacceptabel. Het is duidelijk dat veel legakkers in slechte staat verkeren als gevolg van achterstallig onderhoud en onvoldoende beheer door de overheid. Maar het is te kort door de bocht om dan maar over te gaan tot het "over de schutting gooien" van haar eigendommen zonder eerst op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen.